GC Catering

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande definities gebruikt:

 1. Opdrachtgever: De onderneming die GC Catering inhuurt.
 2. Partijen: De Opdrachtgever en GC Catering. 
 3. Medewerker: Werknemer die in dienst is bij GC Catering op basis van een arbeidsovereenkomst en die wordt ingehuurd door de Opdrachtgever.
 4. Overeenkomst: De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en GC Catering.

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met GC Catering met betrekking tot het inhuren van GC Catering door de Opdrachtgever. 
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend van aard. 
 3. Afspraken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen.

Uitvragen

 1. Na het plaatsen van een uitvraag door de Opdrachtgever zal GC Catering binnen 48 uur de ontvangst van deze uitvraag bevestigen en aangeven of de uitvraag aangenomen zal worden. 
 2. Indien de uitvraag binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden wordt gedaan, zal de aanname van de uitvraag in overleg gebeuren tussen GC Catering en de Opdrachtgever.
 3. Indien de uitvraag binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden wordt gedaan, zal GC Catering een spoedtarief in rekening te brengen.

Annuleringen

 1. Indien de Opdrachtgever een uitvraag (gedeeltelijk) wil annuleren, dient dit schriftelijk bij GC Catering gemeld te worden. 
 2. Indien de Opdrachtgever een uitvraag, die bevestigd is, (gedeeltelijk) annuleert, dient de Opdrachtgever aan GC Catering een schadevergoeding te betalen voor de door GC Catering gemaakte kosten. Deze vergoeding wordt gebaseerd op de kosten van de uitvraag en wordt minimaal vastgesteld op de volgende bedragen: 
  • Bij een annulering die meer dan 120 uur (5 dagen) voor de geplande aanvang van de werkzaamheden wordt gemeld, wordt 10% van de totale prijs in rekening gebracht.
  • Bij een annulering die tussen 48 en 120 uur (2-5 dagen) voor de geplande aanvang van de werkzaamheden wordt gemeld, wordt 30% van de totale prijs in rekening gebracht. 
  • Bij een annulering die minder dan 48 uur (2 dagen) voor de geplande aanvraag van de werkzaamheden wordt gemeld, wordt 60% van de totale prijs in rekening gebracht. 
 3. Een verschuiving in de uitvraag van meer dan vijf uur, wordt beschouwd als een geannuleerde en opnieuw geplaatste uitvraag.

Facturering

 1. Het factureren zal worden gedaan met behulp van de door de Opdrachtgever en GC Catering ondertekende Overeenkomst. 
 2. Zodra de Opdrachtgever akkoord heeft gegeven op de Overeenkomst, kunnen hier geen wijzigingen meer in worden aangebracht.

Betalingen

 1. Alle facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan door middel van overschrijving van het op de factuur vermelde bedrag op het door GC Catering opgegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. 
 2. GC Catering heeft het recht om een voorschot te vragen tot 60% van het geoffreerde bedrag van de werkzaamheden. Dit voorschot moet voor aanvang van deze werkzaamheden betaald zijn. 
 3. De Opdrachtgever dient betalingen, zoals in lid 1 van dit artikel beschreven, uitsluitend aan GC Catering of een rechtspersoon die door GC Catering tot incassering is gemachtigd te doen. Het is niet toegestaan rechtstreeks aan Medewerkers te betalen. 
 4. Indien een betaling niet binnen de betalingstermijn, zoals in lid 1 van dit artikel beschreven, door GC Catering is ontvangen, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van vijf procent per kalendermaand. Een deel van een kalendermaand wordt hier beschouwd als een hele kalendermaand. 
 5. De aan de Opdrachtgever verstuurde digitale factuur geldt als volledig bewijs ten behoeve van de (administratiefrechtelijke) instanties en van de verschuldigdheid van de rente alsook de dag waarop de renteberekening ingaat. 
 6. GC Catering heeft, in het geval van een betalingsachterstand, het recht om bij nieuwe uitvragen de kosten te verhogen, nieuwe aanvragen niet aan te nemen, en reeds uitgevraagde en bevestigde werkzaamheden kosteloos te annuleren. 
 7. De kosten van incassering van een betalingsachterstand, waaronder ook de kosten van rechtsbijstand, zullen in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever. 
 8. GC Catering mag de betalingsachterstanden en eventuele vorderingen op de Opdrachtgever verrekenen met schulden van GC Catering aan de Opdrachtgever.

Medewerkers

 1. GC Catering is volledig vrij in het selecteren van haar Medewerkers. Uiteraard staat kwaliteit hierbij hoog in het vaandel.
 2. De Opdrachtgever zal zich er onmiddellijk na de aankomst van de Medewerker van verzekeren dat deze aan de verwachtingen voldoet. 
 3. Indien een Medewerker niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever dient deze dit uiterlijk binnen vier uur na de constatering kenbaar te maken aan GC Catering. In dat geval zullen aan de Opdrachtgever slechts de gewerkte uren tot dat moment worden doorberekend.
 4. Alle Medewerkers houden zich aan onderstaande kledingvoorschriften:
  • Keuken: Koksbuis, koksbroek, koksschoenen, haren opgebonden en vast, geen sieraden, geen grote oorbellen (knopje is wel toegestaan), geen nepnagels of gelakte nagels.
  • Bediening: Zwarte jurk tot over de knie met panty of zwarte broek, zwarte blouse of shirt met mouw, zwarte schoenen, haren vast, geen sieraden, geen grote oorbellen (knopje is wel toegestaan), geen nepnagels of gelakte nagels.
 5. Indien de Opdrachtgever andere kledingvoorschriften wil hanteren, dient dit bij de uitvraag vermeld te worden. Indien bedrijfskleding benodigd is, dient de Opdrachtgever deze ter beschikking te stellen aan de Medewerker. Indien er andere kledingvoorschriften gelden dan de in lid 4 van dit artikel genoemde voorschriften, dienen deze niet in strijd te zijn met de openbare orde, goede zeden en de gebruikelijke normen. Bovendien dient de kleding te voldoen aan de redelijkerwijs te stellen veiligheidseisen, zoals brandwerendheid. 
 6. De Opdrachtgever dient voor de Medewerkers een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen, waarin de Medewerkers zich kunnen omkleden en zij hun bezittingen achter kunnen laten, zonder het risico te lopen op diefstal en/of beschadiging van deze bezittingen.

Vervoer

 1. Het vervoer van de Medewerkers van en naar de locatie van de Opdrachtgever wordt georganiseerd door GC Catering.
 2. De vervoerskosten worden in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.
 3. De reistijdenvergoeding wordt in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.
 4. Indien de Opdrachtgever geen beschikking heeft over gratis parkeerruimte voor de voertuigen van de Medewerkers, worden de parkeerkosten in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.

Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. Indien de Opdrachtgever binnen 3 maanden na het inhuren van een Medewerker een rechtstreekse arbeidsverhouding aan wil gaan met deze Medewerker, dient de Opdrachtgever dit minimaal 1 maand voor aanvang van het dienstverband kenbaar te maken aan GC Uitzend.
 2. Indien de Medewerker minimaal 1.040 uur gewerkt heeft op de desbetreffende locatie van de Opdrachtgever, wordt er geen overname tarief in rekening gebracht. Indien de Medewerker minder dan 1.040 uur gewerkt heeft op de desbetreffende locatie van de Opdrachtgever, wordt een overname tarief in rekening gebracht van het verschil tussen 1.040 uur en het daadwerkelijk aantal gewerkte uur op de locatie x 25% x het gebruikelijke uurtarief. 
 3. Indien de Medewerker geen rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat met de Opdrachtgever, maar op enige andere manier werkzaamheden uitvoert voor de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever een bedrag aan GC Uitzend verschuldigd van € 1.750,00 (exclusief BTW) per Medewerker.
 4. Indien er een dienstverband aangeboden wordt aan Medewerkers van GC Uitzend zonder GC Uitzend daarvan op voorhand in te lichten, zal er een boete worden gerekend van € 500,00 (exclusief BTW) per Medewerker per situatie.

Ontbinding en beëindiging van de Overeenkomst

 1. GC Catering mag de Overeenkomst per direct, zonder redenen op te dienen geven, schriftelijk beëindigen indien de Opdrachtgever:
  • één of meerdere van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) nakomt. 
  • niet kredietwaardig wordt geacht door GC Catering.
 2. Beide Partijen mogen de Overeenkomst per direct ontbinden indien:
  • de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard of het faillissement is aangevraagd;
  • de andere Partij in uitstel van betaling verkeert of uitstel van betaling is aangevraagd;
  • de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd;
  • de andere Partij zijn onderneming staakt;
  • op (een deel van) het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd;
  • de andere Partij iets doet of nalaat waardoor de reputatie en/of de rechtmatige belangen van de eerste Partij in dusdanige mate worden geschaad, dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de Overeenkomst wordt voortgezet. 
 3. In het geval van een situatie, zoals genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel, zijn alle vorderingen die GC Catering op de Opdrachtgever heeft direct en onvoorwaardelijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid

 1. GC Catering is niet aansprakelijk voor schade aan de Opdrachtgever of derden, die verband houdt met of voortkomt uit de Overeenkomst, of die wordt veroorzaakt door Medewerkers, aan (zaken van) derden of de Opdrachtgever, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van GC Catering. 
 2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade aan Medewerkers, op dezelfde wijze als een werkgever in Nederland aansprakelijk is voor schade aan een werknemer. 
 3. De Opdrachtgever vrijwaart GC Catering tegen vorderingen van Medewerkers of derden tot vergoeding van schade, zoals in lid 1 van dit artikel beschreven. 
 4. De aansprakelijkheid van GC Catering per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) is beperkt tot het door de Opdrachtgever betaalde bedrag (exclusief BTW) voor de overeengekomen werkzaamheden. De vergoeding voor de schade dient te worden bepaald aan de hand van de mate waarin GC Catering zou zijn tekortgeschoten en is niet hoger dan het bedrag wat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van GC Catering wordt uitbetaald. 
 5. De Opdrachtgever dient zich, met betrekking tot Medewerkers, te houden aan de regels van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en de Nadere Regeling Kinderarbeid. Indien GC Catering een boete krijgt opgelegd naar aanleiding van overtreding van de regels van één van deze wetten, zal GC Catering deze boete doorberekenen aan de Opdrachtgever.  
 6. De Opdrachtgever dient de ruimtes en eventuele attributen, waarin of waarmee de Medewerkers de werkzaamheden moeten verrichten, in te richten en te onderhouden, dat de Medewerkers tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed beschermd zijn. Indien de Opdrachtgever die verplichting niet nakomt, is hij verplicht een vergoeding van de schade als gevolg van het uitvoeren van de werkzaamheden te geven. Uitzondering hierbij is schade als gevolg van overmacht, opzet of grove schuld van de Medewerkers. 
 7. Indien een Medewerker tijdens zijn werkzaamheden een ongeval overkomt, dient de Opdrachtgever direct de Inspectie SZW en GC Catering hierover te informeren, met vermelding van tenminste het tijdstip, de aard en de gevolgen van het ongeval. 
 8. Indien een Medewerker op een andere locatie werkzaamheden moet verrichten van de Opdrachtgever, dan de locatie in de uitvraag die aan GC Catering gedaan is, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens het vervoer naar en van die locatie. 
 9. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan leden 1 en 2 van dit artikel en de Medewerker als gevolg daarvan letsel oploopt tijdens de werkzaamheden voor de Opdrachtgever, met de dood als gevolg, is de Opdrachtgever verplicht tot schadevergoeding aan de partner, kinderen of ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden. Uitzondering hierbij is schade als gevolg van overmacht, opzet of grove schuld van de Medewerker. 
 10. De Opdrachtgever vrijwaart GC Catering tegen aanspraken van de Opdrachtgever, Medewerkers of derden als gevolg van het niet voldoen aan leden 1, 2 en 3 van dit artikel.
 11. Er wordt goed werkgeverschap van de Opdrachtgever verwacht, volgens de (wettelijke) verplichtingen die voor een werkgever tegenover een werknemer gelden.

Persoonsgegevens

 1. De Partijen houden zich aan de wettelijke eisen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.
 2. De gegevens van Medewerkers zullen niet bekendgemaakt of doorverkocht worden aan derden. 
 3. De Opdrachtgever dient de persoonsgegevens van Medewerkers correct te registreren en op te nemen in de administratie, zoals wettelijk is voorgeschreven.
 4. Indien er een incident plaatsvindt met betrekking tot de persoonsgegevens van GC Catering of haar Medewerkers, dient De Opdrachtgever GC Catering direct te informeren van dit incident, volgens de Meldplicht Datalekken. 
 5. De Opdrachtgever dient persoonsgegevens van GC Catering en haar Medewerkers te wissen nadat deze hun doel vervuld hebben. 
 6. Indien gewenst, dient de Opdrachtgever GC Catering de naleving van de wettelijke eisen te laten controleren.

Diversen

 1. GC Catering mag derden inschakelen voor werkzaamheden, indien nodig.
 2. Bij het nietig verklaren van delen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden, blijven de overige delen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden geldig. 
 3. Indien delen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig verklaard worden, zullen de Partijen een nieuwe geldige bepaling creëren en daaraan voldoen.
 4. De kantooradressen zoals genoemd in de Overeenkomst gelden als de adressen aan welke Partijen kennisgevingen naar elkaar kunnen versturen. 
 5. De Opdrachtgever is verplicht wijzigingen in de informatie zo snel mogelijk door te geven aan GC Catering. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, wijzigingen in adres en bankgegevens. 
 6. De Partijen zullen de Overeenkomst en overige bedrijfsinformatie geheimhouden. In geval van het openbaar maken van deze informatie, zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij, zal een direct opeisbare boete van € 5,000.00 per gebeurtenis berekend worden aan de openbaarmakende Partij. 
 7. GC Catering mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen. In dat geval zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gebracht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en op iedere rechtshandeling die door/namens GC Catering wordt verricht, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen tussen de Partijen, waaronder ook die geschillen welke slechts door één van de Partijen zo wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg worden opgelost. 
 3.